Az adatkezelési tájékoztató célja

A Vigh Borbála E.V. (székhely: [cím], adószám: [adószám], a továbbiakban „szolgáltató” vagy „adatkezelő”) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Emellett a Vigh Borbála E.V. további adatkezelőkkel is együttműködik az ügyféladatak kezelése során. Az adatkezeléshez a következő másodlagos adatkezelő is hozzáfér:

Lilka Brand Clarity LLC (312 W 2ND ST CASPER, WY 82601 UNIT #A646 Wyoming, Wyoming, 82601 United States Tax ID: 92-2135620)

A Vigh Borbála E.V. és a Lilka Brand Clarity LLC közötti adatkezelési megállapodásnak megfelelően a másodlagos adatkezelő is vállalja, hogy minden adatkezelésük összhangban lesz a jelen szabályzattal és a vonatkozó jogszabályokkal.

Az adatkezelők, beleértve a Vigh Borbála E.V. és a Lilka Brand Clarity LLC-t is, mindent megtesznek az ügyfelek személyes adatainak védelme érdekében, és elkötelezik magukat az adatvédelmi előírások és az ügyfelek jogainak tiszteletben tartása mellett. A felhasználók részletes tájékoztatást kaphatnak az adatkezelési gyakorlatról a szolgáltatóval és a másodlagos adatkezelővel való kapcsolatfelvétel révén.

 

Név: Lilka Brand Clarity LLC

Székhely: 312 W 2ND ST CASPER, WY 82601 UNIT #A646

Cégjegyzékszám: [Nincs adat]

Adószám: 92-2135620

Az adatkezelők adatai

Amennyiben megkeresnének Társaságunkat, hello@vighbori.hu és +36306002721 elérhetőségeken léphetnek kapcsolatba az adatkezelőkkel.

Az Adatkezelők minden hozzá beérkezett e-mailt, a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törölnek.

 

Elsődleges adatkezelők:

 • Név: Vigh Borbála
 • Székhely: Budapest, Péter Pál u. 49.
 • Cégjegyzékszám: 39971859
 • Adószám: 66850971-1-43
 • Telefonszám: +36306002721
 • E-mail: hello@vighbori.hu

Másodlagos adatkezelők:

 • Név: Lilka Brand Clarity LLC
 • Székhely: 312 W 2ND ST CASPER, WY 82601 UNIT #A646
 • Adószám: 92-2135620
 • E-mail: hello@vighbori.hu

A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs során megadandó személyes adatok:

 • vezetéknév, keresztnév
 • cégnév
 • cég adatok
 • elektronikus levélcím
 • számlázási cím
 • rendszerinformációk (ip cím, felbontás, rendszerverzió, ezen a honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

Online rendeléshez kapcsolódó adatok:

 • vezetéknév, keresztnév
 • cégnév
 • cég adatok
 • elektronikus levélcím
 • számlázási cím
 • bakszámlaszám utolsó 4 karaktere

Hírlevélhez kapcsolódó adatok:

 • vezetéknév, keresztnév
 • elektronikus levélcím

 

Technikai adatok

Az Adatkezelők a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);   
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelők olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtanak.

Az Adatkezelők az adatkezelés során megőrzik

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, akik erre jogosultak;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: MailerLite Inc.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég help desk:

https://www.mailerlite.com/support

Az Adatfeldolgozók az Adatkezelőkkel kötött szerződés alapján közreműködnek a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozók az érintettek nevét és e-mail címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezelik, amelyhez az érintettek feliratkozásával hozzájárulnak jelen nyilatkozat visszavonásáig.

A szolgáltató ezen személyes adatokat további adatfeldolgozók részére nem jogosult átadni. Az érintettek azonban bármikor jogosultak adataik törlését kérni. Az adattörlési kérelem a hírlevélben leiratkozás céljából közölt linkre kattintással tehető meg.

Az adatkezelések célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelők tevékenységeinek adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelések bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Adatkezelők részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlők kötelessége az érintettek hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszereinkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzített adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az … rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer az érintettek külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az … fér hozzá.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezelés időtartama alatt Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés joga
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozásához való jog
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőknek Önnel szükségszerűen kommunikálniuk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelők egyébként is kezelnek Önről), valamint az Adatkezelők email fiókjában elérhetőek lesznek Önnek az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokkal kapcsolatos panaszok a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolják meg az Adatkezelők.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelők megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtják.

Az érintettek hozzáféréshez való joga

Önök jogosultak arra, hogy az Adatkezelők-től visszajelzést kapjanak arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosultak arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjanak és
 • a következő információkról az Adatkezelők tájékoztassák:
 • az adatkezelés céljai;
 • az Önök által kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelők közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Önök azon joga, hogy kérelmezhetik az Adatkezelőktől az Önökre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Önöktől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmaztak ilyen eljárást), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önökre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelők méltányos költségtérítést számolhatnak fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelők úgy biztosítják, hogy az Önök azonosítását követően emailben juttatják el Önöknek a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkeznek, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjaikba belépve tudják az Önök által kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmükben jelöljék meg, hogy a személyes adatokhoz kérnek hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kérik.

Helyesbítés joga

Önök jogosultak arra, hogy kérésükre Adatkezelők késedelem nélkül helyesbítsék az Önökre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog

Az érintettek az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosultak arra, hogy kérésükre az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintettek kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
 • vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelések automatizált módon valósulnak meg, vagy ha az adatkezelések az Önök önkéntes hozzájárulásán alapulnak, Önöknek joga van arra, hogy kérjék Adatkezelőketől, hogy az Önök által az Adatkezelőkhöz megadott adatokat megkapják, amit Adatkezelők xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátanak az Önök rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérhetik, hogy az Adatkezelők az adatokat ebben a formában más adatkezelők számára továbbítsák.

Tiltakozás joga

Az érintettek jogosultak arra, hogy saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataik közérdekű vagy az adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések, vagy az adatkezelők vagy harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogi okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintettek jogosultak arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntések hatálya, amelyek rájuk nézve joghatással járnának vagy őket hasonlóképpen jelentős mértékben érintenék.

Visszavonás joga

Az érintettek jogosultak arra, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonják.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintettek a jogainak megsértése esetén az adatkezelők ellen bírósághoz fordulhatnak. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 0613911400
 • Fax: 0613911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőket.

Az Adatkezelők a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adnak ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.